ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ… ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ..?

ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧದ ಕೂಗು ಪ್ರತಿ ಸಲದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ “ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ”, “ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ”, “ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ” ಅನ್ನುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣಗಳು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಗ ಪಟಾಕಿಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ..? ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ..?

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ..?

ಇವರು ಕಂಡಂತೆ…

One Comment

    Raju Hiremath

    ದೀಪಾವಳಿಯಾಗಲಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದ ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಎಂದು…..

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ..